ATIF-ANDAL ... archive to the future
ATIF-ANDAL ... archive to the future
Menü
 
XXX
 
Első félév
 
Második félév
 
Harmadik félév
 
Negyedik félév
 
Egyéb segítségek
 
Szavazz!
Lezárt szavazások
 
Didaktika fogalmak - jegyzetek
Didaktika fogalmak - jegyzetek : DIDAKTIKAI FOGALOMLISTA

DIDAKTIKAI FOGALOMLISTA

  2007.11.16. 14:41

Dr Marton Károly listája szerint /Falus Iván : Didaktika c. könyve alapján/ Összeállította: Kottász Kata

DIDAKTIKAI  FOGALOMLISTA 

 

Attitűd /hozzáállás/: 1. Az egyén pozitív és negatív viszonyulásaira utal a tárgyakkal, személyekkel, csoportokkal, helyzetekkel kapcsolatban.

2. Egyfajta belső állapot, mely befolyásolja az egyén cselekvését tárgyakkal, személyekkel, eseményekkel kapcsolatban.

 

Csoportmunka: 3-6 fő közös munkában old meg kapott vagy vállalt feladatot. A ~ során a tagok között kölcsönös függési, felelősségi és ellenőrzési viszonyok jönnek létre. Ezek a kiegyensúlyozott viszonyok inkább kibontakozhatnak, ha a csoportnak nincs formálisan kijelölt/ megválasztott vezetője, hanem az egyes tevékenységek, feladatok szakértői rendszere alakul ki a csoport szerves fejlődésének folyamatában. A ~ alkalmazható új anyag  feldolgozása, az alkalmazás, a rögzítés, a rendszerezés és ritkábban az értékelés érdekében. 

 

Differenciált oktatás: Az oktatási folyamat olyan speciális tervezése, szervezése, megvalósítása, amikor a folyamat egy részében a különböző egyéni sajátosságokkal  rendelkező tanulók  párhuzamosan, eltérő módon, testre szabott, speciális feladatot végezhetnek.

Feltétele a tanulók egyéni jellemzőinek megismerése /képességeik, előzetes ismereteik, motiváltságuk, munkavégzésük, együttműködő képességük, szociális hátterük, társas helyzetük/.

 

Egyéni munka: az ~ során az egyes gyerekek önállóan megoldandó egyéni feladatokat kapnak. Célja lehet új ismeret szerzése, a korábban tanultak alkalmazása, rögzítése, rendszerezése, értékelése.

 

Elbeszélés:  olyan monologikus szóbeli közlési módszer, amely egy-egy jelenség, esemény, folyamat, személy, tárgy érzékletes, szemléletes bemutatására, konkrét információk átadására szolgál. Főként a tanulók képzeletét, érzelmeit  mozgósítja.

Az előadástól rövidebb terjedelme, a magyarázattól pedig az információátadás célja, jellege különbözteti meg.

 

Előadás: olyan monologikus szóbeli közlési módszer, amely egy-egy téma logikus, részletes, viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtésére szolgál. Általában magába ötvözi az elbeszélés és a magyarázat elemeit. Szerkezete: bevezetés, kifejtés, összegzés.

Alkalmazása indokolt, ha  a cél információ közlése, a tananyag nem hozzáférhető más forrásból vagy az adott tanulócsoport számára sajátos struktúrában célszerű azt közölni,   az érdeklődés felkeltésére szükség van, a tananyag bevezetésére használják, s majd más módszerek követik.

 

 

 

Frontális munka: olyan szervezési mód, amelyben az együtt tanított/tanuló gyerekek, ifjak tanulási tevékenysége párhuzamosan, egy időben, gyakran azonos ütemben folyik a közös oktatási célok érdekében. Mindenkinek biztosítja a tanulás lehetőségét, de a feltételeit nem. A frontális oktatásban ugyanis csak azok a tanulók vesznek részt, akik tudnak és akarnak az oktatás közös menetében a pedagógussal együtt haladni.

 

Ismeret: tanulás segítségével a valóságról szerzett tények, információk, fogalmak, törvényszerűségek és elméletek összessége. A tanuló képes tényeket, fogalmakat, módszereket, szabályokat felismerni, vagy felidézni. Az emlékezet működésére épít, motivációs hatása csekély. Az iskolai oktatás célja.

 

Játék mint módszer: olyan oktatási módszer, amelyben a tanulók tapasztalati  tanulás révén fogalmakat, eseményeket, jelenségeket  sajátítanak el, tevékenységet gyakorolnak be. Erőteljesen motiválja a gyerekeket, amennyiben alkalmazására ritkán , a komoly tanulás színesítése érdekében kerül sor.

 

Jártasság:  tájékozottság, eligazodási képesség. ~-on új feladatok, problémák megoldásának képességét értjük, az ismeretek alkotó /kombinatív/ felhasználása útján.

Jelenti az aktivizációra kész ismeretek szelektív felidézését; új feladatok és problémák  elemzését; a velük adekvált  megoldási lehetőségek felismerését; ezekkel egységben magas szintű gondolkodási műveletek  lezajlását.

 

Képzés: az a tevékenység, melynek során az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása segítségével kifejlesztjük az adott területen szükséges jártasságokat, készségeket és képességeket.

 

Készség: az ismeretek automatikus felhasználásának szintje. A tudatos tevékenység automatizált komponense. A ~-ek lehetnek intellektuálisak, pl.: helyesírási  ~, vagy manuálisak/motorikusak, pl.: az írás ~-e.

 

Kooperatív oktatási módszer: A ~ a tanulók /4-6 fős/kis csoportokban végzett tevékenységén alapul. Az ismeretek és az intellektuális készségek fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a negyedik  oktatási stratégia céljaiként említett szociális készségek, együttműködési  képességek kialakításában. Legelterjedtebbek: 1. csoportos tanulás-egyéni teljesítmény; 2. csoportos tanulás-egyéni vetélkedő; 3. mozaiktanulás;  4. csoportkutatás.

 

Magyarázat: olyan monologikus tanári közlési módszer, amellyel törvényszerű összefüggések, szabályok, tételek, fogalmak megértését segítjük elő. Lehet értelmező /tipikus kérdőszava: Mi? Mit?/, leíró /Hogyan?/, okfeltáró /Miért?/.

 

Megbeszélés /beszélgetés/: dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek során a tanulók a pedagógus kérdésére válaszolva dolgozzák fel a tananyagot.

 Kontaktus révén a pedagógus rendszeres visszajelzést kap a tanulóktól.

 A gyerekek előismereteire kell épülnie; érdekesnek, élményszerűnek kell lennie; oldott, kötetlen légkör legyen; jól tervezett indító, továbbvivő, ellenőrző kérdések szükségesek; mindenki részt vegyen benne; a pedagógus a háttérből rugalmasan, de határozottan irányítson, és a hibákat, tévedéseket tapintatosan korrigálja.

 

Munkáltató módszer:

 

 

 

 

Oktatás:1. egyrészt a tanuló tudatos és aktív tevékenységét jelenti , mellyel az alapműveltséghez tartozó kulturális javakat elsajátítja, másrészt pedig a tanár célirányos tervező, szervező, szabályozó, értékelő eljárásait, melyekkel a tanulók tanulási   munkáját ösztönzi, irányítja, segíti, azaz hatékonnyá teszi. (Báthory,1992.)

2.Az ~ a tanítás és a tanulás egysége. /Nagy S./

3. Hétköznapi értelmezésben valamely információ, ismeret, tudás megtanítása, kezelése, elsajátítása.

 

 

Oktatáselmélet /Didaktika: magába foglalja mind a tanítás, mind a tanítás által irányított tanulás minden elméleti és gyakorlati problematikáját.

Az ~ magába foglalja az oktatás céljának, tartalmának, folyamatának, szervezeti formáinak, kereteinek, módszereinek, eszközeinek tudományos kifejtését.

Az ~ a gyakorlat számára kritériumokat állít, és meghatározza e kritériumok elérésének elégséges feltételét, azaz az ismeretek, jártasságok, készségek, viselkedésformák, attitűdök megszerzésének legcélravezetőbb módjaira vonatkozó szabályokat fogalmaz meg, s mércét, útmutatást nyújt a tanítás vagy tanulás bármilyen speciális módjának elbírálásához, értékeléséhez.

 

 

Oktatási cél: a tanulók személyiségfejlődésében bekövetkezett tervezett változások, melyek a tanítási-tanulási folyamat eredményeként valósulnak meg a korszerű műveltségfelfogást reprezentáló művelődési anyag feldolgozása során.

Az oktatás céljai a tanulók személyiségfejlődésében a tanítási-tanulási folyamat eredményeként bekövetkező változások.

A tanulók fejlesztésére vonatkozik, magába foglalja a tanári és tanulói tevékenységet is, melyek egymással kölcsönhatásban  valósulnak meg.

 

Oktatási folyamat: Tágabb értelemben a teljes iskolai képzést és az óvodai nevelést felöleli. Szűkebb értelemben egy-egy tantárgy egy-egy témájának tanítási-tanulási folyamata.

 

Oktatási módszer: az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra.

Csoportosításuk: 1. Információ forrása szerint/verbális, szemléletes, gyakorlati/

 2. A tanulók által végzett megismerő tevékenység szerint /receptív; reproduktív; részben felfedező, heurisztikus;kutató jellegű/

3.Oktatás logikai iránya szerint /induktív, reduktív/

4.A tanulási munka irányításának szempontja alapján /tanári dominanciájú, közös tanári-tanulói, tanulói dominanciájú/

5. Didaktikai feladatok szerint /az új ismeretek ,a képességek tanításának-tanulásának, alkalmazásának, rendszerezésének és a rögzítésének módszerei szerint/

6.Szóbeli közlő módszerek szerint /monologikus és dialogikus/

 

Oktatási stratégia: sajátos célok elérésére szolgáló módszerek, eszközök, szervezési módok és formák olyan komplex rendszere, amely koherens elméleti alapokon nyugszik, sajátos szintaxissal / végrehajtandó lépések meghatározásával és adott sorrendjével/ rendelkezik, és jellegzetes tanulási környezetben valósul meg.

 

Oktatás tartalma:

 

 

 

Pedagógiai értékelés: a nevelés-oktatás szerves része, nem csak a nevelés-oktatás egyes szakaszainak végén megjelenő, viszonylag elkülönült tevékenység.

Szerepe van a tervezésben, magában a folyamatban és a folyamat befejező szakaszában.

Dinamikus kapcsolatban van a célokkal és a tanulók tanulási tapasztalataival.

A ~ során megállapítják, hogy a tanulók elérték-e a kitűzött célokat.

 

Projektmódszer: a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg.

A ~ alkalmazása során négyféle projekt kidolgozására kerülhet sor: 1.gyakorlati feladat / hasznos tárgy megtervezése, kivitelezése/;2. esztétikai élmény átélése; 3.egy probléma megoldása; 4.valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása.

 

 

 

 

 

 

 

Szemléltetés (demonstráció, illusztráció): olyan szemléletes oktatási módszer, amelynek során a tanulmányozandó tárgyak , jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történik.

Alkalmazását a tanulók, az adott osztály fejlettségi szintjéhez, előismereteihez, tanulói képességeihez kell igazítani.

A ~ kapcsolódó visszacsatolás, az elsődleges rögzítések, részösszefoglalások  ugyancsak feltételei az ismeretfeldolgozásnak.

 

Taneszköz: az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás céljainak elérését segítő tárgy, vagy elektronikus úton előhívható képi vagy hanginformáció.

 

Tanítás: A tanár célirányos, tervező, szervező, szabályozó, értékelő eljárásai, melyekkel a tanulók tanulási tevékenységeit ösztönzi, irányítja, segíti, azaz hatékonnyá teszi.

 

Tanulás: A tanuló tudatos és aktív tevékenysége az alapműveltséghez tartozó kulturális javak elsajátítása érdekében.

 

Tanulási szerződés:

 

 

 

Taxonómia: Osztályozási rendszer, amelyben az események, jelenségek, tárgyak, célok egymásutánját egységes elv határozza meg.

A pedagógiában ez a belső rendező elv általában kumulatív hierarchia, vagyis az egymás fölé rendelt célok, jelenségek /osztályok/ magukba foglalják az alacsonyabb szintűeket.

Célrendszerét Bloom a személyiségfejlesztés  három területre készítette el : kognitív, affektív és pszichomotoros fejlesztésre.

 

Vita: dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek az ismeretek elsajátításán túl célja a gondolkodás és a kommunikációs készségek fejlesztése. A vitában a tanulók viszonylag nagyfokú önállóságot élveznek, a pedagógus a háttérből irányítja a vita menetét.

A ~-nak  logikai, morális, intellektuális feltételeit különböztetjük meg.

 

 

 

 

 

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra
 
XXX
 
Naptár
2018. Január
HKSCPSV
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
<<   >>
 
Ennyien voltunk itt
Indulás: 2006-11-29
 
Fontos lehet...
 
Névnapköszöntő

 
Ha bejön az oldal
 
Szórakozás
 
Milyen idő van ma?
Magyarország időjárása
A részletekért klikk a képre.
 
TAT TUAM ASI
 
Szótár

 

Magyarország egyetlen Olicity és legaktívabb Arrow rajongói oldala! Minden infó az aktuális 6. évadról és egyéb finomság    *****    Megjelent a The Sims 4 legújabb kiegészítõje, a Laundry Stuff Pack. Vajon megéri megvenni? Derítsd ki Te magad!    *****    Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene - HobbiZoona Blog - Állatok - Könyvek - Zene -Katt    *****    Lépj be a lovak csodálatos világába! Nevelj te is nálunk! KATT KATT KATT KATT    *****    Nem lehet saját lovad? Nevelj virtuálisan ITT! Nevelj, versenyezz, licitálj szebbnél szebb lovakra!    *****    -Portálépítés és portáldíszítés kezdõknek és haladóknak! Rengetek leírás, JavaScriptek , CSS ,HTML kódok,Naptár,Design!-    *****    The Resident - A kórházi drámasorozat január 21-én indul Matt Czuchry és Emily VanCamp fõszereplésével! Nézzetek be!    *****    Mindenféle kérdésedre õszinte választ kaphatsz a valódi Kérdõasztrológia segítségével.    *****    Részletes személyiség és sors analízis / születési horoszkóp / ajándék 3 év elõrejelzéssel. Most érdemes ide látogatni!!    *****    Ha diplomás asztrológust keresel, aki BECSÜLET KASSZÁS alapon ad tanácsot és INGYEN OKTAT, akkor keress bizalommal!    *****    A BIOTÉRKÉP AZ IGAZI KARMA! MEGMUTATJA PONTOSAN,MILYEN FELADATTAL SZÜLETTÉL.EGY PRÓBÁT MEGÉR. SOK SEGÍTSÉG MINDEN NAP!!!    *****    Megnyitott a madárvendéglõ! Gyertek vendégségbe ti is Mályvához és Pipitérhez! Irány a Mesetár!    *****    Megnyitottam cikkes, véleményes blogomat! Sok-sok érdekes bejegyzéssel várlak naponta, ne hagyd ki! - Alice    *****    Sztárokról és idolokról írok,ajánlókat hozok,tippeket és tageket osztok meg veletek!Nézz be egy blogkóros lány oldalára!    *****    Az igazi karma a horoszkópodban a Felszálló holdcsomópont,a Chiron,a Lilith (Fekete Hold),Rendeld meg most!Várlak, katt!    *****    családi adókedvezmény 2018 nyomtatvány letöltés, feltételek tudnivalók    *****    Rendelj születési horoszkópot és 3 év elõrejelzés ajándékba a tiéd. Ne feledd a horoszkóp a lélek tükre,bele kell nézni!    *****    családi pótlék utalás 2018 - csp utalás - utalás idõpontja 2018 - családi pótlék kifizetések !    *****    Ismerd meg az Olicity párost! Minden a Zöld Íjász címû sikersorozat imádott szerelmespárjáról! Mindennap friss!    *****    SZEREPJÁTÉK! Ha aktív oldalon szeretnél játszani, nézz be és légy része egy egyedi történetnek! Csatlakozz!